Skip to content

دسته: سوتین زنانه

سوتین یک لباس زیر زنانه است.

این لباس زیر به منظور نگهداشتن سینه ها و محافظت از آنها بکار می رود.

سوتین ها به فرم یک قالب مخروطی شکل با یک کش دور کمر که زیر سینه قرار می گیرد.

معمولا دارای دو بند سر شانه است که در هر سر بند یک حلقه  قرار دارد تا بتوان بندها را برای بستن آنها با هم جمع کرد.

رابت سوتین
× پشتیبانی