Skip to content

دسته: کلاه شالگردن زنانه

کلاه و شالگردن زنانه نوعی پوشش است که سر،پیشانی و گوش ها را پوشش میدهد. کلاه و شالگردن با توجه به جنس می تواند در فصل گرم سال یا در فصل سرد سال مورد استفاده قرار بگیرد.

ست کلاه و شال گردن زنانه
× پشتیبانی